نمایندگی ویندوز خارج پلان 1


 • 2 گیگابایت
  پهنای باند : 40 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

نمایندگی ویندوز خارج پلان 2


 • 5 گیگابایت
  پهنای باند : 80 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

نمایندگی ویندوز خارج پلان 3


 • 10 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

نمایندگی ویندوز خارج پلان 4


 • 20 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

نمایندگی ویندوز خارج پلان 5


 • 40 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا