سرور مجازی ویندوز ایران پلان 1


 • 1 گیگابایت
  هارد : 30 گیگابایت
  ترافیک ماهانه : نامحدود

  رم

سرور مجازی ویندوز ایران پلان 2


 • 2 گیگابایت
  هارد : 60 گیگابایت
  ترافیک ماهانه : نامحدود

  رم

سرور مجازی ویندوز ایران پلان 3


 • 3 گیگابایت
  هارد : 100 گیگابایت
  ترافیک ماهانه : نامحدود

  رم

سرور مجازی ویندوز ایران پلان 4


 • 4 گیگابایت
  هارد : 150 گیگابایت
  ترافیک ماهانه : نامحدود

  رم

سرور مجازی ویندوز ایران پلان 5


 • 6 گیگابایت
  هارد : 200 گیگابایت
  ترافیک ماهانه : نامحدود

  رم

سرور مجازی ویندوزایران پلان 6


 • 8 گیگابایت
  هارد : 300 گیگابایت
  ترافیک ماهانه : نامحدود

  رم