هاست ویندوز خارج Plesk1


 • 100 مگابایت
  پهنای باند : 8 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج Plesk2


 • 500 مگابایت
  پهنای باند : 20 گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج Plesk3


 • 1 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود گیگابایت
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج Plesk4


 • 5 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج Plesk5


 • 10 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج Plesk6


 • 20 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا

هاست ویندوز خارج Plesk7


 • 30 گیگابایت
  پهنای باند : نامحدود
  سایر امکانات نامحدود

  فضا